İngilizcede fiil cümleleri (verb phrases), bir eylemi veya durumu ifade eden ve genellikle bir veya daha fazla yardımcı fiille (auxiliary verb) birlikte bir ana fiili (main verb) içeren cümle yapılarıdır. Bu cümleler, bir eylemin gerçekleşme zamanını, modunu (mood), ve sesini (voice) belirlemek için çok çeşitli fiil biçimleri kullanır. Fiil cümleleri, İngilizce’de eylemleri açıklamak ve anlatılan hikayeye hareket katmak için temel yapı taşlarından biridir.

Fiil Cümlelerinin Yapısı

Fiil cümleleri, genellikle aşağıdaki unsurlardan bir veya daha fazlasını içerir:

 • Ana Fiil (Main Verb): Cümlenin temel eylemini ifade eder.
 • Yardımcı Fiil (Auxiliary Verb): Ana fiilin zamanını (tense), kipini (mood) veya edilgen yapıyı (passive voice) belirlemeye yardımcı olur. Örnekler: “be”, “have”, “do”, “will”, “can”, “may”.
 • Modal Fiil (Modal Verb): Olasılık, yetenek, izin veya yükümlülük gibi kavramları ifade eden özel yardımcı fiillerdir. Örnekler: “can”, “could”, “may”, “might”, “must”, “shall”, “should”, “will”, “would”.

Fiil Cümlelerinin İşlevleri

Fiil cümleleri, İngilizce’de çeşitli işlevlere sahiptir ve eylemlerin detaylarını açıklamak için kullanılırlar:

 • Zaman Belirtme: Fiil cümleleri, eylemin geçmişte, şimdiki zamanda veya gelecekte gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtir.
 • “He will travel to Paris next month.” (Gelecek ay Paris’e seyahat edecek.)
 • Geçmiş zaman: “She walked to the store yesterday.” (Dün mağazaya yürüdü.)
 • Şimdiki zaman: “He is eating lunch now.” (Şu anda öğle yemeği yiyor.)
 • Gelecek zaman: “They will travel to Paris next summer.” (Gelecek yaz Paris’e seyahat edecekler.)
 • Durum veya Eylem İfade Etme: Bir durumu veya eylemi ve bu eylemin nasıl gerçekleştiğini ifade eder.
 • “She is singing beautifully.” (O, güzel şarkı söylüyor.)
 • Durum: “She feels happy today.” (Bugün mutlu hissediyor.)
 • Eylem (Aktif): “The cat chases the mouse.” (Kedi, fareyi kovalıyor.)
 • Eylem (Pasif): “The mouse is chased by the cat.” (Fare, kedi tarafından kovalanıyor.)
 • Olasılık veya Yetenek Gösterme: Bir eylemin olasılığını veya bir kişinin bir şeyi yapabilme yeteneğini ifade eder.
 • “He can speak three languages.” (Üç dil konuşabilir.)
 • Olasılık: “It might rain today.” (Bugün yağmur yağabilir.)
 • Yetenek (Geçmiş): “She could swim when she was six.” (Altı yaşındayken yüzebilirdi.)
 • Yetenek (Şimdiki): “He can solve complex problems easily.” (Karmaşık problemleri kolayca çözebilir.)

Fiil Cümlelerinin Çeşitleri

Fiil cümleleri, yapılarına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:

 • Basit Fiil Cümleleri: Tek bir ana fiil içerir.
 • “She laughs.” (O güler.)
 • Bileşik Fiil Cümleleri: Birden fazla ana fiil veya yardımcı fiil içerebilir.
 • “She has been working all day.” (Tüm gün çalışıyor.)

Fiil Cümleleriyle İlgili İpuçları

 • Fiil Zamanlarını Öğrenin: Fiil zamanlarının (tenses) doğru kullanımı, anlatmak istediğiniz mesajın netliği açısından önemlidir.
 • Modal Fiilleri Kullanın: Modal fiiller, cümlelere çeşitlilik katmanın ve eylemlerin niyet veya olasılığını ifade etmenin etkili bir yoludur.
 • Edilgen Yapıları Tanıyın: Fiil cümlelerini edilgen yapıda kullanarak, eylemin öznesinden ziyade nesnesine odaklanabilirsiniz.

Fiil cümleleri, İngilizce dilinde anlamı taşıyan ve cümlelere hareket katan temel ögelerdir. Bu yapıları etkili bir şekilde kullanarak, yazılı ve sözlü ifadelerinizi daha zengin ve etkileyici hale getirebilirsiniz.

Fiil cümlelerini kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta daha bulunmaktadır. Bu noktalar, fiil cümlelerinin dilinizde daha doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olabilir:

Edatlarla Fiil Kullanımı

 • Phrasal Verbs (Deyimsel Fiiller): İngilizcede, birçok fiil belirli edatlarla (prepositions) veya zarflarla birleşerek tamamen farklı anlamlar kazanabilir. Bu tür fiilleri doğru kullanmak, anlam zenginliği ve doğruluk açısından önemlidir.
 • Örnek: “Look up” (Bir şeyi araştırmak), “give up” (vazgeçmek).

Fiil Kipleri (Moods)

 • Fiiller, cümlenin ifade ettiği kip veya tutuma göre farklı formlarda kullanılabilir. İngilizcede üç ana kip vardır: Gösterme (Indicative), Emir (Imperative), ve Dilek/Yüklem (Subjunctive).
 • Gösterme Kipi: Gerçek veya gerçek olması muhtemel durumları ifade eder. Çoğu cümle bu kipte yazılır.
  • Örnek: “She goes to school.” (O, okula gider.)
 • Emir Kipi: Talimat veya emir vermek için kullanılır.
  • Örnek: “Please sit down.” (Lütfen oturun.)
 • Dilek/Yüklem Kipi: Dilek, şartlı durumlar veya varsayımsal durumları ifade etmek için kullanılır.
  • Örnek: “I suggest that he study harder.” (Daha çok çalışması gerektiğini öneririm.)

Fiil Konusu Uyumu (Subject-Verb Agreement)

 • Fiilin özneyle sayı ve şahıs açısından uyumlu olması gerekir. Tekil bir özne, tekil bir fiil alırken; çoğul bir özne, çoğul bir fiil gerektirir.
 • Örnek: “The boy runs.” (Erkek çocuk koşar.) / “The boys run.” (Erkek çocuklar koşar.)

Aktif ve Pasif Ses (Active and Passive Voice)

 • Aktif Ses: Öznenin eylemi gerçekleştirdiği cümle yapısıdır.
 • Örnek: “The chef cooks the meal.” (Şef yemeği pişirir.)
 • Pasif Ses: Eylemin özne tarafından değil, özneye yapıldığı cümle yapısıdır. Pasif ses, “be” fiili ve ana fiilin past participle formu ile oluşturulur.
 • Örnek: “The meal is cooked by the chef.” (Yemek şef tarafından pişirilir.)

Fiil cümlelerinin bu yönlerini anlamak ve uygulamak, İngilizce’de daha doğru ve etkili iletişim kurmanıza olanak tanır. Fiil cümlelerini çeşitlendirmek ve doğru kullanmak, hem yazılı hem de sözlü ifadenizi geliştirecek ve mesajınızı daha net bir şekilde iletebilmenizi sağlayacaktır. Pratik yapmak, bu yapıları daha iyi anlamanızı ve doğal bir şekilde kullanmanızı sağlar.