Kısaltmalar, sözcüklerin veya ifadelerin kısaltılmış formlarının kullanımıdır ve İngilizcede, özellikle yazılı iletişimde, sıklıkla kullanılır. Bu kısaltılmış formlar, kuruluşlar ve unvanlar gibi konulardan ölçümlere ve haftanın günlerine kadar her şeyi temsil edebilir. Kısaltmaların anlamlarını bilmek, hem günlük yaşamda hem de akademik ve profesyonel alanlarda iletişimi kolaylaştırır.

Dilbilgisel terimler kapsamında kısaltmalar, dilin yapısını ve işlevlerini açıklamak için kullanılan terimlerdir. Bu terimler, cümlelerin nasıl oluşturulduğunu, kelimelerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu ve dilin nasıl işlediğini anlamak için hayati öneme sahiptir. Örneğin, “N.” isim (noun), “V.” fiil (verb), “Adj.” sıfat (adjective) gibi kısaltmalar, dilbilgisi açısından temel kavramları ifade eder.

Kısaltmaların ve dilbilgisel terimlerin doğru kullanımı, İngilizceyi öğrenenler için önemli bir adımdır. Bu kısaltmalar, dil öğrenimi materyallerinde, ders kitaplarında ve dilbilgisi kılavuzlarında sıkça karşımıza çıkar. Öğrencilerin bu kısaltmaları ve terimleri tanıması ve anlaması, dil öğrenme sürecini daha verimli hale getirir ve onlara dilin daha derin kısımlarını keşfetme fırsatı sunar.

Son olarak, kısaltmalar ve dilbilgisel terimler, İngilizceyi öğrenenlerin sadece dil yapısını değil, aynı zamanda dilin nasıl kullanıldığını da anlamalarına yardımcı olur. Akademik yazımdan günlük konuşma diline, bu kısaltmaların ve terimlerin bilinmesi, öğrencilere İngilizceyi daha doğru ve etkili bir şekilde kullanma becerisi kazandırır. Bu nedenle, her İngilizce öğrenenin bu temel kavramları öğrenmesi ve uygulaması önemlidir.

İngilizce dilbilgisinde sıkça karşılaşılan bazı kısaltmalar ve dilbilgisel terimlerle ilgili örnekler aşağıda verilmiştir:

 1. N. – Noun (İsim): Kişi, yer veya şeyi ifade eder. Örnek: “Book” (Kitap), “Cat” (Kedi).
 2. V. – Verb (Fiil): Bir eylemi veya durumu ifade eder. Örnek: “Run” (Koşmak), “Think” (Düşünmek).
 3. Adj. – Adjective (Sıfat): Bir ismi tanımlar veya onun hakkında bilgi verir. Örnek: “Fast” (Hızlı), “Beautiful” (Güzel).
 4. Adv. – Adverb (Zarf): Bir fiili, bir sıfatı veya başka bir zarfı tanımlar. Yer, zaman, derece ve şekilde nasıl, ne zaman, nerede veya ne kadar olduğunu ifade eder. Örnek: “Quickly” (Hızlıca), “Very” (Çok).
 5. Pron. – Pronoun (Zamir): İsimlerin yerine kullanılır. Örnek: “He” (O, erkek için), “They” (Onlar).
 6. Prep. – Preposition (Edat): İsimlerle birlikte kullanılarak, zaman, yer ve diğer ilişkileri ifade eder. Örnek: “In” (İçinde), “On” (Üzerinde).
 7. .Con – Conjunction (Bağlaç): Cümleleri veya cümle öğelerini birbirine bağlar. Örnek: “And” (Ve), “But” (Ama).
 8. Int. – Interjection (Ünlem): Güçlü duyguları veya tepkileri ifade eder. Genellikle cümle başında kullanılır ve ardından ünlem işareti gelir. Örnek: “Wow!” (Vay!), “Ouch!” (Auu!).
 9. Det. – Determiner (Belirteç): Bir ismin önünde gelerek, ismin ne kadar veya hangi birini ifade ettiğini belirtir. Örnek: “The” (Belirli bir nesne), “Some” (Bazı).
 10. Pl. – Plural (Çoğul): Bir ismin çoğul formunu ifade eder. İngilizcede genellikle sonuna “s” eklenir. Örnek: “Cats” (Kediler), “Books” (Kitaplar).
 11. Sing. – Singular (Tekil): Bir ismin tekil formunu ifade eder. Örnek: “Dog” (Köpek), “House” (Ev).
 12. Pres. – Present (Şimdiki Zaman): Eylemin şu anda gerçekleştiğini veya genel bir gerçek olduğunu ifade eder. Örnek: “Runs” (Koşar), “Eats” (Yer).
 13. Past – Past (Geçmiş Zaman): Eylemin geçmişte gerçekleştiğini ifade eder. Örnek: “Ran” (Koştu), “Ate” (Yedi).
 14. Fut. – Future (Gelecek Zaman): Eylemin gelecekte gerçekleşeceğini ifade eder. Örnek: “Will run” (Koşacak), “Will eat” (Yiyecek).
 15. Bu kısaltmalar ve terimler, İngilizce dilbilgisinde sıkça karşılaşılan yapı taşlarından bazılarıdır. Her biri, dilin farklı yönlerini anlamak ve kullanmak için önemlidir. İngilizce öğrenirken bu temel kavramları ve kısaltmaları bilmek, öğrencilere dilin daha karmaşık yapılarını öğrenme ve uygulama konusunda sağlam bir temel sağlar.