Zarf tümcesi ya da adverbial clause, İngilizce’de bir eylemi, sıfatı ya da başka bir zarfı niteleyen, zaman, yer, sebep, sonuç, koşul, karşılaştırma gibi durumları ifade eden yan tümceciklerdir. Bu tümcecikler, ana cümleye ek bilgiler sağlayarak cümlenin anlamını zenginleştirir ve daha detaylı bir anlatım olanağı sunar. Zarf tümcecikleri, genellikle “when” (ne zaman), “because” (çünkü), “if” (eğer), “although” (her ne kadar), “before” (önce), “after” (sonra) gibi bağlaçlarla başlar.

Zarf Tümceciklerinin Türleri ve Kullanımları:

ingilizce zarf tümcecikleri
 1. Zamanı Belirten Zarf Tümcecikleri (Time): “When,” “before,” “after,” “as soon as,” “until” gibi bağlaçlar kullanılarak kurulur. Örnek: “I will call you when I arrive home.” (Eve vardığımda seni arayacağım.)

 1. Before I leave, I always check the doors.
 • Ayrılmadan önce, kapıları her zaman kontrol ederim.
 1. After the movie ends, we’ll go out for dinner.
 • Film bittikten sonra, akşam yemeğine çıkacağız.
 1. While you were sleeping, I finished my homework.
 • Sen uyurken, ödevimi bitirdim.
 1. As soon as the bell rings, you can leave the class.
 • Zil çaldığı anda, sınıftan çıkabilirsin.
 1. Every time I visit, she makes my favorite dish.
 • Her ziyaret ettiğimde, en sevdiğim yemeği yapar.

Bu tümcecikler, cümlelere zamanla ilgili net bir bağlam ekleyerek, eylemlerin ne zaman gerçekleştiğini açıkça belirtir.

 1. Sebep-Sonuç İlişkisi Kurulan Zarf Tümcecikleri (Cause and Effect): “Because,” “since,” “as,” “so that” gibi bağlaçlarla ifade edilir. Örnek: “She took her umbrella because it was raining.” (Yağmur yağdığı için şemsiyesini aldı.)
 2. Because it was raining, we decided to stay indoors.
 • Yağmur yağdığı için içeride kalmaya karar verdik.
 1. Since you were not ready, we left without you.
 • Hazır olmadığın için seni olmadan ayrıldık.
 1. As he hadn’t eaten all day, he was very hungry.
 • Tüm gün yemek yemediği için çok açtı.
 1. Due to the snow, the roads were closed.
 • Kar nedeniyle yollar kapalıydı.
 1. Given that she had no experience, she performed remarkably well.
 • Deneyimi olmadığı halde, olağanüstü bir performans sergiledi.

Bu tümcecikler, bir olayın ya da eylemin arkasındaki sebebi ifade ederek, cümlelere derinlik ve anlam katmaktadır.

 1. Koşul Bildiren Zarf Tümcecikleri (Condition): “If,” “unless,” “even if” gibi bağlaçlarla kurulur. Örnek: “You will be late if you don’t leave now.” (Şimdi çıkmazsan geç kalacaksın.)

İngilizcede koşul bildiren zarf tümcecikleri, bir olayın gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartları veya koşulları ifade eder. İşte beş örnek:

 1. If it rains, we will cancel the picnic.
 • Yağmur yağarsa, pikniği iptal edeceğiz.
 1. Unless you study hard, you won’t pass the exam.
 • Sıkı çalışmazsan, sınavı geçmeyeceksin.
 1. Provided that you arrive on time, we can catch the movie.
 • Zamanında gelirsen, filme yetişebiliriz.
 1. In case it gets cold, bring a jacket.
 • Hava soğursa, bir ceket getir.
 1. Even if it’s expensive, I will buy that dress.
 • Pahalı olsa bile, o elbiseyi satın alacağım.

Bu tümcecikler, bir eylemin veya durumun başka bir eylem veya durumla olan koşullu bağlantısını kurar, böylece cümlelere belirsizlik ve olasılık katar.

 1. Karşılaştırma Bildiren Zarf Tümcecikleri (Comparison): “As … as,” “than” gibi yapılar kullanılarak oluşturulur. Örnek: “He can run as fast as his brother.” (Kardeşi kadar hızlı koşabilir.)

İngilizcede karşılaştırma bildiren zarf tümcecikleri, iki veya daha fazla şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları ifade eder. İşte beş örnek:

 1. As fast as a cheetah, the car raced down the highway.
 • Bir çita kadar hızlı, araba otoyolda yarıştı.
 1. He sings better than she does.
 • O, ondan daha iyi şarkı söyler.
 1. The more you practice, the better you become.
 • Ne kadar çok pratik yaparsan, o kadar iyi olursun.
 1. She is as intelligent as she is beautiful.
 • O, olduğu kadar güzel kadar zeki de.
 1. Unlike my brother, I prefer quiet evenings at home.
 • Kardeşimin aksine, evde sessiz akşamları tercih ederim.

Bu tümcecikler, karşılaştırma yaparak iki durum, kişi veya nesne arasındaki ilişkiyi açıklar ve cümlelere derinlik katar.

 1. Yer Bildiren Zarf Tümcecikleri (Place): “Where,” “wherever” gibi bağlaçlarla ifade edilir. Örnek: “He always feels happy wherever he goes.” (Nereye giderse gitsin, her zaman mutlu hisseder.)

İngilizcede yer bildiren zarf tümcecikleri, bir eylemin nerede gerçekleştiğini ifade eder. İşte beş örnek:

 1. Wherever you go, I will follow you.
 • Nereye gidersen git, seni takip edeceğim.
 1. The cat hid under the bed when it heard the noise.
 • Kedi, gürültüyü duyunca yatağın altına saklandı.
 1. He found the keys lying on the table.
 • Anahtarları masanın üstünde yatarken buldu.
 1. She placed the vase next to the window.
 • Vazoyu pencerenin yanına yerleştirdi.
 1. They built a house near the lake.
 • Gölün yakınına bir ev inşa ettiler.

Bu tümcecikler, eylemlerin meydana geldiği yeri belirterek, cümlelere mekansal bağlam ve açıklık katar.

 1. Şart Bildiren Zarf Tümcecikleri (Concession): “Although,” “even though,” “despite” gibi bağlaçlar kullanılır. Örnek: “Although it was raining, we decided to go out.” (Yağmur yağmasına rağmen dışarı çıkmaya karar verdik.

İngilizcede şart bildiren zarf tümcecikleri (concession), beklenenin aksine bir durumu ifade eder ve bir tür zıtlık veya beklenmedik bir durumun kabulünü gösterir. Bu tür tümcecikler genellikle “although”, “even though”, “despite”, “in spite of” gibi bağlaçlarla kurulur. İşte beş örnek:

 1. Although it was raining, we decided to go for a walk.
 • Yağmur yağmasına rağmen, yürüyüşe çıkmaya karar verdik.
 1. Even though he had a fever, he went to work.
 • Ateşi olmasına rağmen, işe gitti.
 1. Despite being tired, she continued to study.
 • Yorgun olmasına rağmen, ders çalışmaya devam etti.
 1. In spite of the cold weather, the match was not canceled.
 • Soğuk havaya rağmen, maç iptal edilmedi.
 1. Though she was afraid of heights, she decided to try bungee jumping.
 • Yükseklik korkusuna rağmen, bungee jumping denemeye karar verdi.

Bu tümcecikler, bir zorluğa, engellere veya beklenmedik durumlara rağmen gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade ederek cümlelere derinlik ve zenginlik katar.

Zarf tümcecikleri, ana cümleye bağlı olarak çeşitli konum ve yapıda yer alabilir. Örneğin, cümlenin başında, ortasında veya sonunda bulunabilirler ve virgül kullanımı, tümce yerleşimine göre değişiklik gösterir. Cümlenin başında yer aldıklarında genellikle virgülle ayrılırken, cümlenin sonunda yer aldıklarında virgüle çoğu zaman gerek yoktur.

Zarf tümceciklerinin doğru kullanımı, İngilizce’de akıcı ve etkili bir anlatımın anahtarlarından biridir. Bu yapılar sayesinde, konuşma ve yazıda daha karmaşık ve zengin ifadeler kullanmak mümkün olur. İyi bir dil kullanıcısı olmak için zarf tümceciklerinin çeşitlerini ve nasıl kullanılacağını bilmek önemlidir.

Zarf tümceciklerinin kullanımı, İngilizce dil becerilerini geliştirmek ve zenginleştirmek için önemli bir araçtır. Daha karmaşık ve etkili ifadeler oluşturmanın yanı sıra, dilin inceliklerini ve çeşitliliğini gösterir. Bu tümceciklerin etkili kullanımıyla, dinleyiciler veya okuyucular üzerinde daha güçlü bir etki bırakabilirsiniz. Aşağıda, zarf tümceciklerinin kullanımını geliştirmeye yönelik bazı ipuçları ve daha fazla örnek bulunmaktadır.

İpuçları ve Öneriler:

 • Bağlaçların Doğru Seçimi: Zarf tümceciklerini oluştururken, kullanacağınız bağlacın cümlenizin amacına uygun olduğundan emin olun. Her bağlaç, belirli bir tür ilişki kurar ve bu, cümlenizin genel anlamını doğrudan etkiler.
 • Zaman Uyumu: Özellikle zamanı belirten zarf tümceciklerinde, ana cümle ile yan cümlecik arasında zaman uyumuna dikkat edin. Bu, anlatılmak istenen zaman ilişkisinin net bir şekilde ifade edilmesini sağlar.
 • Virgül Kullanımı: Zarf tümcecikleri cümlenin başında kullanıldığında genellikle virgülle ayrılır. Ancak, cümlenin sonunda veya ortasında kullanıldığında virgül kullanımı bağlamına bağlı olarak değişir.
 • Anlam Bütünlüğü: Zarf tümceciklerinin cümle içindeki konumunu dikkatlice seçin. Yan tümcecik, ilgili olduğu ana cümle veya cümlecikle mantıklı ve anlamsal bir bütünlük içinde olmalıdır.

Daha Fazla Örnek:

 • Amaç Bildiren Zarf Tümcecikleri: “So that” kullanarak, bir eylemin amacını veya sonucunu belirtebilirsiniz. Örnek: “She studied hard so that she could pass the exam.” (Sınavı geçebilmek için çok çalıştı.)
 • Sonuç Bildiren Zarf Tümcecikleri: “So … that” yapıları, bir durumun sonucunu belirtmek için kullanılır. Örnek: “It was so cold that the lake froze.” (O kadar soğuktu ki göl dondu.)
 • Sıklık Bildiren Zarf Tümcecikleri: “Whenever” kullanarak, bir eylemin ne sıklıkta gerçekleştiğini ifade edebilirsiniz. Örnek: “Whenever I visit Rome, I always eat gelato.” (Roma’yı ziyaret ettiğimde her zaman dondurma yerim.)

Zarf tümceciklerinin kullanımı, dil bilgisi becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra, yazılı ve sözlü İngilizce’de daha akıcı ve etkili bir şekilde ifade olanağı sağlar. Pratik yaparak ve çeşitli bağlaçlarla farklı zarf tümcecikleri oluşturarak bu yapıları daha iyi anlayabilir ve kullanabilirsiniz. Bu, hem sınavlarda hem de günlük iletişimde dil yeteneklerinizi önemli ölçüde geliştirecektir.