Belirtme durumu veya İngilizcede bilinen adıyla “Accusative Case”, bir dilbilgisi terimidir ve genellikle bir nesnenin (object) cümlede nasıl işaret edildiğini gösterir. İngilizcede, belirtme durumu doğrudan nesneleri (direct objects) ve dolaylı nesneleri (indirect objects) belirlemek için kullanılır. Doğrudan nesne, eylemin doğrudan etkilediği kişi veya şeyi ifade ederken, dolaylı nesne eylemin ikincil olarak etkilediği kişi veya şeyi ifade eder.

Doğrudan Nesne:

“Doğrudan nesne”, bir fiilin doğrudan etkilediği kişi veya nesnedir. Cümlede, fiili takip eder ve eylemin üzerinde gerçekleştiği “neyi” veya “kimi” sorularına cevap verir. Örneğin:

 • She reads a book. (O, bir kitap okur.)
  Burada “a book” (bir kitap), “reads” (okur) fiilinin doğrudan nesnesidir ve cümlede belirtme durumundadır.
 • “She bought a car.” – (Doğrudan nesne: a car)
 • “He eats breakfast every morning.” – (Doğrudan nesne: breakfast)
 • “They painted the house last summer.” – (Doğrudan nesne: the house)
 • “I read the book in one day.” – (Doğrudan nesne: the book)
 • “We heard the news immediately.” – (Doğrudan nesne: the news)

Dolaylı Nesne:

“Dolaylı nesne”, eylemin indirekt olarak etkilediği kişi veya nesnedir ve genellikle doğrudan nesneden önce gelir. Eylemin yararını kimin gördüğünü ifade eder. Örneğin:

 • She gives her friend a book. (O, arkadaşına bir kitap verir.)
  Burada “her friend” (arkadaşı), “gives” (verir) fiilinin dolaylı nesnesidir ve cümlede belirtme durumundadır.
 • “She sent her friend a postcard.” – (Dolaylı nesne: her friend)
 • “I bought my mother a gift.” – (Dolaylı nesne: my mother)
 • “He told the teacher a lie.” – (Dolaylı nesne: the teacher)
 • “We showed the guests our new house.” – (Dolaylı nesne: the guests)
 • “They offered the player a contract.” – (Dolaylı nesne: the player)

İngilizcede, belirtme durumu özel isimlerde de görülebilir. Özel isimler, doğrudan nesne olduğunda, genellikle cümlenin nesnesi olarak belirtilir ve “to” veya “for” edatları ile dolaylı nesne olarak kullanılır. Bu kullanım, cümlenin daha anlaşılır olmasını sağlar.

Belirtme Durumunun Kullanımı:

Belirtme durumunun doğru kullanımı, cümlenin net ve anlaşılır olmasını sağlar. İngilizcede belirtme durumu, özellikle fiillerle birlikte kullanıldığında önem kazanır. Fiilin doğrudan etkilediği nesneyi belirlemek, dinleyici veya okuyucuya eylemin kimde veya nede gerçekleştiğini açıkça gösterir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Doğrudan nesne genellikle fiilden hemen sonra gelir.
 • Dolaylı nesne, genellikle doğrudan nesneden önce yer alır ve çoğunlukla “to” veya “for” edatları ile ifade edilir.
 • İngilizcede, isimler belirtme durumunda özel bir çekim almaz; ancak özel isimlerin belirtme durumundaki kullanımı, cümlenin anlamını etkileyebilir.

Belirtme durumu, İngilizce dilbilgisinin önemli bir parçasıdır ve cümledeki nesnelerin rolünü belirlemek için kullanılır. Bu yapıyı anlamak ve doğru bir şekilde kullanmak, hem yazılı hem de sözlü İngilizcede açık ve etkili iletişim kurmanın anahtarlarından biridir.

Belirtme durumunun etkili kullanımı, özellikle nesnelerin ve eylemlerin ilişkisini netleştirmek açısından önem taşır. Bu durum, İngilizce öğrenirken üzerinde durulması gereken önemli bir konudur, çünkü cümle yapılarını doğru kurmak ve anlamlı ifadeler oluşturmak için gerekli bir bilgidir.

İngilizcede Belirtme Durumu ve Özneler Arasındaki Fark:

İngilizcede, özne ve nesne arasındaki farkı anlamak, cümle yapısını doğru kurmanın temelidir. Özne, eylemin kim veya ne tarafından yapıldığını belirtirken; belirtme durumu (accusative case), eylemin üzerinde gerçekleştiği nesneyi ifade eder. Bu ayrım, cümlenin kimin ne yaptığını veya neye etki ettiğini açıkça belirtmek için önemlidir.

İngilizcede Belirtme Durumunun İstisnaları:

İngilizcede çoğu durumda, doğrudan nesne ve dolaylı nesne açıkça belirtilse de, bazı durumlar istisna teşkil edebilir. Örneğin, bazı fiiller doğrudan nesne almadan kullanılabilir (intransitive verbs). Bu fiiller, eylemin kendisiyle tamamlanır ve herhangi bir nesneye ihtiyaç duymaz. Bu tür fiiller arasında “sleep” (uyumak), “arrive” (varmak) gibi fiiller bulunur.

İngilizcede accusative case (belirtme durumu), genellikle doğrudan nesneyi ifade eder ve cümlenin fiili tarafından etkilenen kişi veya nesneyi belirtir. Ancak, İngilizcede katı bir akuzatif (accusative) durum yapısı olmadığı için, bu durumun doğrudan karşılığı diğer dillerdeki gibi belirgin çekimlerle ifade edilmez. Bunun yerine, İngilizce’de doğrudan nesnenin konumu ve prepozisyonların kullanımı ile anlaşılır. İngilizcede accusative case’in “istisnaları” diye belirgin bir kategori bulunmamakla birlikte, bazı durumlar İngilizce’nin doğrudan ve dolaylı nesne kullanımındaki esnekliği gösterir:

 1. Fiilden sonra gelen nesne: İngilizcede birçok fiil doğrudan bir nesne alır, ancak bazı fiiller nesne almadan kullanılır. Örneğin, “sleep” (uyumak) veya “arrive” (varmak) gibi fiiller doğrudan nesne almaz.
 2. İki nesneli fiiller: Bazı fiiller, hem dolaylı hem de doğrudan nesne alabilir. Bu durumda, dolaylı nesne genellikle doğrudan nesneden önce gelir. Örneğin, “She gave her friend a gift.” (O, arkadaşına bir hediye verdi.) cümlesinde “her friend” dolaylı nesne, “a gift” ise doğrudan nesnedir.
 3. Prepozisyonlarla kullanım: İngilizcede bazı fiiller belirli prepozisyonlarla birlikte kullanıldığında, nesne prepozisyonun arkasına gelir ve bu durumda doğrudan nesne gibi görünen yapı aslında prepozisyonun nesnesidir. Örneğin, “She laughed at the joke.” (O, şakaya güldü.) cümlesinde “the joke” ifadesi “at” prepozisyonunun nesnesidir.
 4. Pasif yapılar: Aktif cümlelerde doğrudan nesne olan ifadeler, pasif yapıya çevrildiğinde özne konumuna gelebilir. “The book was read by the teacher.” (Kitap öğretmen tarafından okundu.) cümlesinde, aktif yapıdaki doğrudan nesne “the book”, pasif yapıda özne konumundadır.
 5. İngilizcede çekimlenmeyen yapısı: İngilizce, çoğu Hint-Avrupa dilinden farklı olarak, isimlerde ve zamirlerde accusative case için özel bir çekimlenme göstermez (bazı kişisel zamirler dışında, örneğin “me”, “him”, “her”). Bu, İngilizcede accusative case’in belirli istisnaları olarak değil, dilin genel yapısının bir özelliği olarak görülür.

Bu durumlar, İngilizce’nin accusative case kullanımındaki esnekliği ve bazı özel durumları gösterir.

Belirtme Durumu ve Pasif Yapılar:

Belirtme durumunun kullanımı, pasif yapılarla da ilgilidir. Aktif cümlelerde doğrudan nesne olan bir öge, cümle pasif yapıya dönüştürüldüğünde özne konumuna gelebilir. Bu durum, cümlenin odak noktasının nasıl değiştirilebileceğini gösterir. Örneğin:

 • Aktif: “The teacher teaches the students.” (Öğretmen öğrencilere ders verir.)
 • Pasif: “The students are taught by the teacher.” (Öğrencilere öğretmen tarafından ders verilir.)

Bu örnekte, “the students” ifadesi aktif cümlede dolaylı nesne iken, pasif yapıda özne konumuna geçmiştir.

Pratik İpuçları:

 • İngilizcede yazılı ve sözlü ifadelerinizi geliştirmek için, çeşitli fiillerle doğrudan ve dolaylı nesneleri kullanarak cümleler kurun.
 • Belirtme durumunu içeren cümle yapılarını analiz ederek, nesnelerin cümle içindeki rolünü ve konumunu anlamaya çalışın.
 • Pasif yapılarla çalışarak, cümlelerin nasıl farklı şekillerde ifade edilebileceğini öğrenin.

Belirtme durumu, İngilizce dilbilgisinin önemli bir yönü olup, dilin doğru ve etkili kullanımı için temel bir bilgidir. Bu yapıyı anlamak ve kullanmak, hem anadili İngilizce olanlar hem de İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenler için cümleleri daha anlamlı ve etkili bir şekilde oluşturmanın anahtarıdır.